I Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej 3×3 – Marcin Gortat zaprasza!

Marcin Gortat najsławniejszy z polskich koszykarze, ważna postać najlepszej ligi świata NBA dostarcza nam wielkich emocji sportowych, ale można go też śmiało nazwać misjonarzem basketu, bowiem prowadzi szeroko zakrojoną działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, by pokochali koszykówkę. Taką akcją jest I Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 (Torwar – 29 grudnia)

Symboliczą nagrodą jest okazały Puchar, ale jeszcze większa gratką będzie wyjazd najlepszego zawodnika turnieju wraz z jego opiekunem (np.: nauczycielem WF-u lub lokalnym animatorem), który przygotowywał zespół, do USA na mecz Marcina Gortata. Atrakcja jest niesamowita i z pewnością skłoni to do udziału drużyny z wiejskich środowisk

Do turnieju zgłosić będą się mogły drużyny składające się z 3 zawodników – uczniów klas gimnazjum, mieszkańców jednej wsi (gminie wiejskiej). Zespół, aby zakwalifikować się do turnieju musi nadesłać maiem na adres Fundacji Marcina Gortata (szczegóły w regulaminie konkursu) film, w którym zaprezentowany zostanie max. 3-minutowa prezentacja zawodników/zespołu.

Spośród zgłoszonych prac wyłonionych zostanie 30 zespołów, które zakwalifikują się do turnieju.

I Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata odbędzie się na hali Torwar w Warszawie w dniu 29.12.2014. Turniej będzie wydarzeniem jednodniowym .

Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs, w którym zespół który będzie miał największy doping na hali Torwar, wygra wizytę Marcina Gortata w swojej miejscowości latem 2015.

Partnerem projektu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Koszykówki, Centralny Ośrodek Sportu oraz woda Primavera .

Każda drużyna ma prawo zgłosić do turnieju finałowego jednego zawodnika rezerwowego !

{AdmirorGallery}gortat16{/AdmirorGallery}

REGULAMIN KONKURSU

„1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”(zwany dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marcina Gortata MG13, mieszcząca się w Łodzi

przy ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340170 (zwana dalej: Organizatorem).

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: konkursu filmowego (zwanego dalej: Etapem 1) oraz turnieju finałowego (zwanego dalej: Etapem 2 – Finał).

4. Konkurs realizowany jest na terenie Polski od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od dnia

1 grudnia 2014r. do dnia zakończenia, tj. 29 grudnia 2014r.

5. Do konkursu mogą zgłosić się jedynie drużyny składające się z trzech zawodników, uczniów klas gimnazjalnych zamieszkujących w jednej gminie wiejskiej, oraz trenera (zwani dalej: Zespołem).

6. W zgłoszonym Zespole zawodnikiem/zawodniczką może być wyłącznie uczeń klasy gimnazjalnej (zwany dalej: Uczestnikiem Konkursu).

7. Celem Konkursu jest promocja koszykówki w środowisku wiejskim.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną zgodę Uczestników Konkursu na zastosowaniewszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Etap 1 Konkurs polega na wykonaniu nagrania video, na którym zostanie przedstawiona

prezentacja Zespołu składającego się z trzech zawodników i trenera, przy czym zawodnicy biorący udział w nagraniu muszą być jednocześnie mieszkańcami jednej gminy wiejskiej oraz Uczestnikami Konkursu w rozumieniu § 1 ustęp 6 niniejszego Regulaminu.

2. Do Etapu 1 Konkursu każdy Zespół może zgłosić tylko jeden film.

3. Przystąpienie do Etapu 1 Konkursu następuje poprzez nadesłanie na wskazany poniżej adres mailowy Fundacji Marcina Gortata zgłoszenia konkursowego zawierającego nagranie wraz z prawidłowo wypełnionym i zeskanowanym zgłoszeniem konkursowym (Załącznik nr 1) i oświadczeniem (Załącznik nr 2) (zwanymi dalej łącznie: Zgłoszeniem)

4. Zgłoszenia należy dokonać na adres:

konkurs@mg13.com.pl

w tytule wiadomości wpisując: „1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”

w treści wiadomości podając link do materiału filmowego np.: w serwisie www.youtube.pl

5. W Etapie 1 Konkursu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prawidłowe i kompletne Zgłoszenia przekazane drogą mailową na wyżej wskazany adres do dnia 18 grudnia 2014r., do godz. 21:00.

6. Na zakończenie Etapu 1 Konkursu Komisja Konkursowa, o której mowa § 3, wyłoni

30 najciekawszych filmów przedstawiających prezentację Zespołu. 30 laureatów (Zespołów) zostanie zaproszonych do warszawskiej hali Torwar na udział w rozgrywkach meczowych Finału „1 Ogólnopolskiego Turnieju Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”.

7. Ogłoszenie wyników Etapu 1 Konkursu nastąpi – 19 grudnia2014r. na stronie internetowej

Organizatora (www.MG13.com.pl ).

8. Spośród 30 laureatów (Zespołów) Etapu 1 Konkursu, którzy przyjadą na halę Torwar,

po zakończeniu rozgrywek Finału zostanie wyłoniony jeden Zespół, który otrzyma Puchar Marcina Gortata.

9. Spośród 30 laureatów (Zespołów) Etapu 1 Konkursu, którzy przyjadą na halę Torwar,

po zakończeniu rozgrywek Finału, zostanie wyłoniony jeden zawodnik (Uczestnik Konkursu)

oraz jego trener, którzy otrzymają nagrodę główną w postaci wyjazdu do USA na mecz Marcina Gortata.

10. Spośród 30 laureatów (Zespołów) Etapu 1 Konkursu, którzy przyjadą na halę Torwar,

po zakończeniu rozgrywek Finału, zostanie wyłoniony jeden Zespół, który w trakcie trwania Finału posiadał najgłośniejszy doping kibiców. Zespół ten otrzyma nagrodę w postaci przyjazdu Marcina Gortata do miejscowości, z której pochodzi Zespół.

11. Finał „1 Ogólnopolskiego Turnieju Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata” odbędzie się w HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ”TORWAR” w Warszawie, przy ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, w dniu 29 grudnia 2014r., w godz. 10.00-17.30.

12. Regulamin Finału „1 Ogólnopolskiego Turnieju Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata” zostanie przedstawiony Zespołom w dniu Finału Konkursu, tj. 29 grudnia 2014r., o godz. 10:00.

13. Regulamin przyznania nagrody głównej Finału „1 Ogólnopolskiego Turnieju Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”, w postaci wyjazdu jednego zawodnika (Uczestnika Konkursu) wraz z trenerem do USA na mecz Marcina Gortata zostanie przedstawiony Zespołom w dniu Finału Konkursu, tj. 29 grudnia 2014r., o godz. 10:00.

14. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów transportu Zespołom i ich kibicom.

15. Ogłoszenie wyników Finału Konkursu nastąpi – 29 grudnia 2014r., po zakończeniu rozgrywek Finału, na hali Torwar oraz na stronie internetowej Organizatora (www.MG13.com.pl).

16. 30 laureatów (Zespołów) Etapu 1 Konkursu, którzy zostaną zaproszeni na Finał, zostanie

poinformowanych o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy Zgłaszającego, wskazany w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym Kartę Zgłoszenia do udziału w Konkursie.

17. Osobą dokonującą Zgłoszenia Zespołu może być Wychowawca klasy, Nauczyciel wychowania fizycznego lub Dyrektor szkoły, którego/której uczniami są Uczestnicy Konkursu, a nadto lokalny animator sportu (zwany dalej: Zgłaszającym). Zgłaszający oświadcza, że Uczestnicy Konkursu i/lub ich przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na udział w Konkursie tych osób oraz, że osoby przedstawione na filmie, o którym mowa w § 2 ustęp 1-3 powyżej, i/lub ich przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na publikację wizerunku osób w nim przedstawionych oraz oświadcza, że Uczestnicy Konkursu są mieszkańcami jednej gminy wiejskiej. W tym celu osoba dokonująca zgłoszenia

(Zgłaszający) wypełnia Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, i składa przewidziane w niej oświadczenie.

18. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i pozwoleniem na korzystanie z filmu, o którym mowa w § 2 ustęp 1-3 powyżej, na warunkach określonych w Regulaminie oraz na publikację i wykorzystanie wizerunku osób uwidocznionych na filmie za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Uczestnik Konkursu jak również Zgłaszający nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

19. Każdy z 30 laureatów (Zespołów) ma prawo zgłosić jednego zawodnika rezerwowego do Finału rozgrywek, przy czym zgłoszeni zawodnicy rezerwowi muszą być jednocześnie mieszkańcem tej samej gminy wiejskiej co zawodnicy Zespołu zgłaszającego rezerwowego.

§ 3

Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Fundacji Marcina Gortata MG13.

2. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

3. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki

określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik Konkursu podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania w/w danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. Dane osobowe po rozstrzygnięciu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 ustęp 3

powyżej, a stanowiącymi jego integralną część, są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej – http://www.MG13.com.pl/.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do REGULAMINU KONKURSU

„1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”

KARTA ZGŁOSZENIA

do udziału w Konkursie „1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”

Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie

„1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”.

A) Imię i nazwisko Zgłaszającego (Wychowawca klasy/Nauczyciel WF-u/Dyrektor Szkoły/Animator

Sportu): ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

B) Dane kontaktowe Zgłaszającego:

Ulica: ……………………………………………………………………………………………………, Kod pocztowy: ……. – …………,

Miejscowość: ……………………………………………………..,

Adres e-mail (Wychowawcy klasy/Nauczyciela WF-u/Dyrektora Szkoły/Animatora Sportu):

………………………………………………………………………………,

Telefon (j.w.): …………………………………………..…………..,

C) Imiona i nazwiska Uczestników Konkursu wskazanych przez Zgłaszającego:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu „1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”, oświadczam, że posiadam zgodę Uczestników Konkursu i/lub ich przedstawicieli ustawowych na udział tych osób w Konkursie, zgodę osób przedstawionych na filmie, o którym mowa w § 2 ustęp 1-3 w/w Regulaminu, i/lub ich przedstawicieli ustawowych na publikację wizerunku tych osób, na zasadach wskazanych w Regulaminie, jak również wyrażam zgodzę na umieszczenie moich danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia Konkursu.

……………………………………….………………………………….….

Czytelny podpis Zgłaszającego (Wychowawcy klasy/Nauczyciela WF-u/ Dyrektora szkoły/Animatora

Sportu)

………………………………

Miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK NR 2 do REGULAMINU KONKURSU

„1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”

……………………………………………………..

Imię i nazwisko autora filmu

……………………………………………………..

__________Adres zamieszkania autora filmu

OŚWIADCZENIE

o udzieleniu licencji do korzystania przez Organizatora Konkursu z filmu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie podpisuje autor filmu i/lub osoby wskazane na końcu formularza) Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu „1 Ogólnopolski Turniej Młodzieży Wiejskiej w koszykówce 3×3 o Puchar Marcina Gortata”, oświadczam, iż jestem uprawniony do udzielenia licencji do korzystania z utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora udzielam nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu Fundacji Marcina Gortata MG13, mieszczącej się w Łodzi, przy ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340170, licencji niewyłącznej do korzystania

z utworu, a także prawa zależnego, tj. prawa do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu a Organizator konkursu oświadcza, iż prawa te przyjmuje. Licencja wraz z prawami zależnymi, zostaje udzielona Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i daje Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku

wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą, bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa prawo do korzystania z utworu z praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora

oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a

także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie

publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu przenoszę na Organizatora uprawnienie

do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono utwór. Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu gwarantuję, że utwór jest mojego autorstwa /autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z udzieleniem licencji i praw zależnych Organizatorowi konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

……………………………………………………….………………………………………………………………………………..

1) * Data i czytelny podpis autora (w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia)

……………………………………………..…………………………………………………………….……………………………

2) * Data i czytelny podpis autora oraz jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób, które

ukończyły 13 a nie ukończyły 18 roku życia)

………………………………………….………………………………………………………………………………………………

3) * Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego autora (w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia).

* – w zależności od wieku autora, należy wybrać wersję podpisów oznaczoną nr 1), 2) lub 3

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Koszykówka Marcin Gortat

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x